Programförklaring för föreningen Attac Sverige

Programförklaring för den tidigare föreningen Attac Sverige, uppdaterad vid årsmöte 2015.

Attac Sverige är en självständig del av internationella Attac. Attac är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för fördjupad demokrati och rättvisa, globalt och lokalt. Namnet Attac är en fransk förkortning för “Association pour la Taxation des Transactions financieres pour l’Aide aux Citoyens”. I en översättning till svenska är betydelsen “Föreningen för beskattning av finansiella transaktioner för medborgarnas bästa”.

Attac har från slutet av 1990-talet utvecklats som en del av en den globala rättviserörelsen – ett brett nätverk av fackföreningar, miljöorganisationer, bonderörelser, kvinnoorganisationer, människorättsorganisationer, solidaritetsrörelser, folkliga religiösa rörelser, forskare och aktivister. Den globala rättviserörelsen är en reaktion på utvecklingen i världen under de senaste decennierna, på de växande sociala klyftorna och urholkningen av demokratin på marknadens bekostnad. Möten som World Social Forum och andra internationella träffar spelar en viktig roll för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och gemensam koordinering. Nätverket av europieska Attac-organisationer är även ett viktigt forum för idéutbyte för svenska Attac.

Den gemensamma utmaning vi står inför är att skapa förutsättningar för en rättvis, hållbar och demokratisk global utveckling. Med Attacs och de sociala forumens grundläggande ansats – en annan värld är möjlig – vill vi lyfta demokratins möjlighet att förändra världen. Vi bygger våra förslag och ställningstaganden på medlemmars erfarenheter och kunskaper, och de kontakter som byggs upp med forskare och sociala rörelser världen över.

Vi menar att nyliberal ideologi och enkelspårig tilltro till marknadskrafter har fått ett alltför dominerande inflytande över samhällsdebatt och utveckling. Fler och fler av livets områden kommersialiseras. Det är en utveckling som inte sällan har beskrivits som förutbestämd, i nästan religiösa ordalag. Den nyliberala globaliseringen har framställts som ett slags naturlag som inte går att påverka.

Attac vänder sig mot den här sortens ödestro och dogmatism. Vår tids utveckling går att påverka – om vi antar utmaningen att arbeta för fördjupad demokrati. Att vara för eller emot globalisering saknar mening om inte innehållet förklaras – globalisering kan betyda många olika saker. Attac arbetar för en globalisering präglad av demokrati och rättvisa, en människornas globalisering, som bejakar pluralism och mångfald och som sätter mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet före vinstintresse.

Sedan 1970-talet har vi istället sett vad som kan kallas en företagsledd globalisering. Utvecklingen har lett till ökad makt för transnationella företag, kapital och finansmarknader – och ett urholkat inflytande och handlingsutrymme för demokratiska institutioner. Med löften om marknadskrafternas välsignelser, under paroller om frihandel och avregleringar, har världen stöpts i nyliberal riktning.

Förvisso har det vuxit fram globala och regionala institutioner – som EU, WTO, IMF och Världsbanken. De har dock ofta dålig förankring, fungerar odemokratiskt och domineras i stort av nyliberalt tänkande och starka ekonomiska krafter. I praktiken har de ofta agerat motor för den pågående utvecklingen.

Konsekvenserna har med all tydlighet visat sig de senaste tio åren. Vi hävdade att den växande finanssektorn och spekulationsekonomin var ohållbar – finanskrisen gav oss rätt i den analysen. Det saknas samtidigt politiska verktyg för att hantera klimatkrisen. Trots betydande tekniska och medicinska framsteg växer även de sociala och ekonomiska klyftorna – allra mest där de nyliberala recepten tillämpats i sin helhet.
Samtidigt som begränsade grupper gynnas marginaliseras stora delar av världen. På Syds väldiga landsbygd slås bönder ut i den hårdnande konkurrensen med rika länders livsmedelsindustri, med arbetslöshet och växande migrationsströmmar till slumområden som följd. För de miljoner människor som befinner sig på flykt undan krig saknas ett gemensamt överstatligt ansvarstagande – medan en rik global elit ser sin förmögenhet växa.

I en spekulativ jakt på ökade vinstmarginaler och nya marknader exploateras människor samtidigt som ekologisk hänsyn åsidosätts. I konkurrensens namn utarmas fackliga rättigheter, löner pressas ner och arbetsmiljö och anställningsvillkor urholkas.
På många håll avregleras, privatiseras och nedmonteras gemensam välfärd och gemensamma resurser säljs ut. Detta sker ofta utan demokratisk förankring, under tryck från rika länder och bristfälligt demokratiska institutioner som IMF, Världsbanken och Europeiska Centralbanken. Nedskärningspolitiken i Sydeuropa visar att välfärdspolitiska landvinningar som ena dagen tas för självklara på kort tid kan avskaffas.

Hårdast slår utvecklingen mot kvinnor. Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. När gemensam välfärd undergrävs drabbas framför allt kvinnor. På botten finns de vars kroppar och liv alltjämt köps och säljs som varor.

Det finns inga skäl att acceptera denna utveckling!

För att återerövra demokratins möjligheter behövs en kraftfull offensiv mot dogmatiskt marknadstänkande. För att återerövra och fördjupa demokratin lokalt krävs djupgående förändringar globalt – en demokratisering på global nivå. Men vi är också medvetna om att global demokrati inte är möjlig utan lokal förankring och lokal demokrati. Attacs ambition är därför att verka både lokalt och globalt för att befrämja demokrati.

Vi medger att uppgifterna inte är enkla. Ibland tvingas vi att agera motståndskraft och sätta fokus på att blockera eller bromsa pågående utveckling. Men Attacs grundläggande idé bygger på att ta fram och lyfta alternativ. Vi har ingen färdig mall för hur en framtida värld skall se ut. Demokratiska processer kan leda till olika lösningar i olika delar av världen. Däremot har Attac en rad konkreta och realiserbara förändringsförslag, för att öppna dörrarna för en annan värld.

Stäv spekulationsekonomin & stärk demokratins makt över globalt kapital
Attac verkar för införandet av en internationell skatt på finansiella transaktioner, en så kallad Tobinskatt. Förutom att förskjuta balansen från kortsiktig spekulation mot mer långsiktiga investeringar skulle skatten generera ansenliga inkomster som kan användas för att bekämpa fattigdom och utjämna globala klyftor. En skatt på finansiella transaktioner lyfter frågan om globala skatter för globala nyttigheter, global välfärd och global omfördelning.

Attac arbetar också för att avskaffa skatteparadisen. Förutsättningarna för en skatt på finansiella transaktioner minskar om det finns kryphål i de nationella skattesystemen. Skatteparadisen bidrar direkt till skattesmitning, vilket minskar utrymmet för en gemensamt finansierad välfärd. Dessutom underlättar skatteparadisen ekonomisk brottslighet som korruption, förskingring, bedrägeri och insideraffärer. När multinationella koncerner har satt i system att manipulera sin bokföring för att kunna föra över vinster obeskattade till skatteparadis, krävs kraftfulla regleringar. Attac verkar därför för offentliga register över företags verkliga ägare, ett globalt avtal om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter och Land-för-land-rapportering, som visar multinationella företags ekonomiska aktiviteter i varje land där de är verksamma, i syfte att synliggöra om de betalat en rättvis skatt.

Attac menar också att det omfattande kapital som idag finns i pensionsfonder – våra gemensamma pensionsmedel – inte skall användas för kortsiktig vinstjakt och spekulation. Det är dags att dessa pengar förvaltas under rimlig demokratisk kontroll och bidrar till att skapa både drägliga pensioner och ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill se ett pensionssystem som bygger på en god och hållbar samhällsutveckling – och därför vill vi också riva upp PPM-systemet.

Attac arbetar även för att reglera bankerna med högre krav på eget kapital och lagstiftning mot spekulativa finansiella produkter. Med finanskrisen har vi sett hur bankerna var med och skapade en accelererande spekulationsekonomi. Stora stödpaket delas ut samtidigt som välfärdspolitiken är satt på sparlåga i många länder. Genom att möjliggöra transaktioner med skatteparadis hjälper bankerna dessutom till att undanhålla skatteintäkter.

Skapa ett rättvist och demokratiskt handelssystem
En annan nyckelfråga handlar om att skapa ett rättvist och demokratiskt globalt handelssystem som gynnar hållbar utveckling. Attac arbetar för grundläggande förändringar av Världshandelsorganisationen WTO:s handelsavtal, av regionala och bilaterala avtal, samt för en omfattande demokratisering av handelssystemet och handelsförhandlingarna, från nationell nivå, till EU- och WTO-nivå.

WTO:s handelsavtal är idag obalanserade, med snäva ekonomiska utgångspunkter och starkt inflytande för dominerande länder och företagsintressen. Samtidigt griper de alltmer in i traditionellt nationella politikområden – från gemensam välfärd till livsmedelssäkerhet, miljölagstiftning och patentlagstiftning. Vi ser att detta även är den dominerande tendensen för de investerings- och handelsavtal EU förhandlar. För många länder, inte minst fattiga, innebär detta ett alltmer kringskuret politiskt handlingsutrymme att utforma lämpliga utvecklingsstrategier. Vi tror på handel – men inte som ett mål i sig, utan som ett redskap för en hållbar global utveckling.

Avskriv Syds och Sydeuropas skulder, reformera IMF och Världsbanken
Attac arbetar för en total avskrivning av länder i Syds omfattande skuldbörda. Så länge människor lever i fattigdom, utan tillgång till mat för dagen, grundläggande hälsovård och utbildning, kan skuldberget inte accepteras. En skuldavskrivning skulle innebära ökade resurser och ökat manöverutrymme för en lång rad fattiga länder, något som också är en förutsättning för en demokratisk utveckling på sikt.
Skuldavskrivning är idag även en viktig förutsättning för flera länder i Sydeuropa, grundläggande välfärd måste stå över stora finansinstitutioners intressen.

Attac menar att långivarnas ansvar för tidigare, nuvarande och framtida lån måste tydliggöras. En stor del av dagens skulder är illegitima – pengarna lånades i en del fall ut till diktaturregimer med långivarnas goda minne eller är i andra fall direkt kopplade till spekulativa finansiella placeringar. En demokratisering av IMF och Världsbanken och förändrade regler för internationell långivning och skuldsanering är nödvändiga för att skapa ett hållbart globalt system.

Den gemensamma välfärden är ingen handelsvara
Avtal och beslut inom EU, IMF, Världsbanken och WTO har i många fall drivit på avregleringar och privatiseringar av gemensam välfärd. Påtvingade privatiseringar i skuldsatta länder och bindande avregleringar genom WTO och olika handelsavtal undergräver politiskt manöverutrymme och riskerar att urholka grundläggande välfärd i fattiga länder.
Attac är starkt kritiskt till den privatiseringsvåg som sköljt över stora delar av världen, och som har drivits snabbt i Sverige. Från att ha varit världsledande i uppbygget av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet.

Attac arbetar därför för en vitaliserad gemensam välfärd i Sverige, utan privata vinstinressen. Den gemensamma välfärden är ingen handelsvara. Gemensamma välfärdstjänster måste undantas från WTO:s regler och andra handelsavtal – också inom EU. Erfarenheter av avregleringar och privatiseringar i Sverige gör också att Attac säger nej till avreglering av välfärden på EU-nivå. Marknaden skall rätta sig efter demokratin och inte tvärt om.

Försvara fackliga rättigheter lokalt och globalt, utveckla demokratin i arbetslivet
En viktig del av den nyliberala offensiven pågår i arbetslivet. Genom att spela ut anställda i olika länder mot varandra försöker företag underminera de fackliga rättigheterna och försämra löner och arbetsvillkor. Attac stödjer rätten till facklig organisering och verksamhet på varje arbetsplats, i alla länder. Vi försvarar rätten att sluta och upprätthålla fackliga avtal genom fackliga aktioner, också över de nationella gränserna.
Ett kollektivavtal gäller alla som arbetar inom ett kollektivavtalsområde, oavsett fackföreningsmedlemskap.

En utveckling som till stor del har skett i det tysta är varit införandet av de styrsystem som kallas New Public Management (NPM) i offentligt finansierade verksamheter. Kostnadseffektivisering, mätbarhet och marknadsliknande system inom vård, skola och omsorg har resulterat i detaljstyrning och avprofessionalisering av hela yrkesgrupper. Attac verkar för en demokratisk utveckling inom välfärdens organisering, där yrkesverksamma och medborgare har inflytande.

Global säkerhet förutsätter global rättvisa
I dag domineras den internationella debatten av insatser mot terrorism. Vi menar att global säkerhet inte kan vinnas med våld. Krig ökar klyftorna i en värld där resurserna redan är ojämnt fördelade. En säker och hållbar utveckling förutsätter en demokratisering av världsordningen. Därför för Attac en fredlig kamp för global rättvisa.

Tillsammans kan vi ta makten över framtiden.
Tillsammans kan vi göra en annan värld möjlig!

(Programförklaringen reviderades vid föreningen Attac Sveriges Riksårsmöte 2015)